Historia szkoły

Historia Szkoły

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie rozpoczęło swoją działalność w dniu 01.09.2016 r. z inicjatywy Klubu Sportowego „Karpaty” w Krośnie.


 Pomysłodawcą utworzenia szkoły mistrzostwa sportowego był Pan Czesław Owczarek – I trener Drużyny Seniorów „ Karpaty” Krosno wraz z ówczesnym prezesem Klubu „Karpaty” Krosno Panem Markiem Penarem. Pomysł utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie spotkał się z dużym zainteresowaniem wiceprezydenta Miasta Krosna Pana Bronisława Barana, ogromnego entuzjasty i miłośnika sportu krośnieńskiego.


Dzięki współpracy Miasta Krosna, Klubu Sportowego „Karpaty” Krosno oraz Pani Lidii Kasińskiej Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Krośnie szkoła mogła w dniu 1 września 2016 roku otworzyć swoje podwoje dla pierwszych uczniów – sportowców. Stanowisko Dyrektora szkoły prezes Marek Penar powierzył Pani Magdalenie Glazar. W roku 2017 nowym Prezesem Klubu Sportowego Karpaty Krosno został Pan Bogdan Józefowicz.

Pierwszymi trenerami rocznika 2000 zostali: Marcin Włodarski, Dariusz Liana, Marcin Korbecki. Uczniowie z rocznika 2000 pod ich kierunkiem w roku szkolnym 2016/2017 zdobyli Mistrzostwo Ligii Podkarpackiej.

W roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny zdali wszyscy uczniowie.

Misją Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa sportowego jest wyposażenie uczniów w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im, jako absolwentom, na kontynuowanie dalszej nauki oraz podnoszeniu umiejętności sportowych i dostaniu się do prestiżowych klubów piłkarskich.

Zadaniem szkoły jest wspomaganie rozwoju ucznia, jest ona moralnie odpowiedzialna za wyniki kształcenia młodych obywateli. Dlatego dajemy profesjonalną usługę edukacyjną, która dobrze przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia i osiągania przez nich sukcesów. Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawy poszanowania odmiennych, wyznawanych przez innych wartości, a także godności osobistej.

Nasza szkoła jest elastyczna, otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców, dbamy o pełne bezpieczeństwo wychowanków i wszystkim pracowników szkoły.

• Szkoła kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych- piłka nożna dlatego obowiązkiem Szkoły jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych, a w szczególności dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia materiału programowego przez uczniów, na zajęciach lekcyjnych

• Zajęcia sportowe z piłki nożnej prowadzone są według programu szkolenia sportowego, opracowane dla tej dyscypliny sportu i dopuszczonego do użytku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami, równolegle z programem kształcenia ogólnego. W ramach programu szkolenia sportowego. Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin sportowych 16 godzin.

• Liczba uczniów w klasie mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o tym samym poziomie sportowym. W ramach posiadanych środków finansowych, pochodzących od organu prowadzącego oraz zgromadzonych przez Radę Rodziców, Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów w formie kółek przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć toku indywidualnego dla wybitnych uczniów – zawodników.

1) Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. 2) Zasada partnerstwa stanowi podstawę wszystkich naszych działań.

3) W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.

4) Nowocześnie wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy.

5) W planowaniu pracy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców

i społeczności lokalnej w życie szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym działamy.

6) Nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji.

7) Naszym uczniom zapewniamy bezpieczeństwo, opiekę psychologiczną i pedagogiczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

W OBSZARZE KSZTAŁCENIA

Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której:

• kształtujemy pozytywny stosunek do uczenia się,

• uczymy metodami aktywizującymi

• wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne,

• stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi,

• stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań,

• stosujemy motywacyjny system oceniania,

• zapewniamy wszystkim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego.

W OBSZARZE OPIEKI I WYCHOWANIA

• tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

• jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia,

• przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,

• poddajemy szczególnej opiece młodzież specjalnej troski, • współpracujemy z rodzicami wg wspólnie ustalonych zasad,

• promujemy zdrowy styl życia.

W OBSZARZE ORGANIZACJI I KIEROWANIA SZKOŁĄ

• dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań,

• zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych,

• podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN,

• tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru,

• dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami,

• dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie,

• ustalamy wzajemnie akceptowane reguły postępowania i procedury działania wszystkich organów szkoły,

• podejmujemy różnorodne działania integrujące społeczność szkolną,

• tworzymy tradycje, obrzędy i obyczaje szkolne,

• kształtujemy dobry wizerunek szkoły w środowisku.

.

.

Image

Dariusz Liana - trener

Image

Magdalena Glazar - dyrektor Szkoły

KONTAKT

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Karpaty” w Krośnie
ul. Wojska Polskiego 45
tel. 535 356 809
e-mail: liceumsportowe.krosno@gmail.com

Rachunek bankowy:
KKS KARPATY KROSNO
ul. Legionów 1
38-400 Krosno
58 1240 2311 1111 0010 9196 8961