Ułatwienia dostępu

Drodzy maturzyści!

W załączeniu przekazuję ważne informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą przeprowadzenia egzaminu.

 1. Egzamin maturalny odbędzie się 8, 9, 10, 16 i 19 czerwca 2020 r. o godz. 9.00.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkłoy, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 13. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 15. Wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

Do szkoły na egzamin maturalny proszę zgłaszać się w następującej kolejności:

 • Uczniowie od numeru 1 do 4 - godz. 8.30 - 8,35
 • Uczniowie od numeru 5 do 8 - godz. 8.35 - 8.40
 • Uczniowie od numeru 9 do 12 - godz. 8.40 - 8.45

 

Konsultacje dla maturzystów:

 • Matematyka - poniedziałek, środa, piątek - od 11.00 - 12.30
 • Język polski - piątek - 10.00 - 11.00
 • Język angielski - poniedziałek - 10.00 - 11.30
 • Biologia - środa - 10.00 - 11.30
 • Geografia - piątek - 11.00 - 12.00

 

Świadectwa ukończenia szkoły uczniowie mogą odebrać w dniu 26.05.2020 r. w godz. 9.30 – 12.00 lub w dniu egzaminu maturalnego.

 

Magdalena Glazar
Dyrektor LOMS Karpaty w Krośnie

godło RP

 

herb SMSZapraszamy na nasz
Fanpage Klubu na Facebooku